ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.62 ถึงวันที่ 6 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)