ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : PowarPoint แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 (ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561) โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (