ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : PowarPoint แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (PDF)