ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.62 ถึงวันที่ 8 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)