ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ต.ค.62 ถึงวันที่ 22 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย OKRs วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา