ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.63 ถึงวันที่ 20 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผยงาน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)