ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 24 ส.ค.63 ถึงวันที่ 24 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผยงาน ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)