ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.63 ถึงวันที่ 27 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การสร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมและ OKRs ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาเมฆ ชั้น 3 ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหว