ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.63 ถึงวันที่ 27 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย