ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.63 ถึงวันที่ 28 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาว