ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.63 ถึงวันที่ 10 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพั