ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.64 ถึงวันที่ 10 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร"
 
     

ฝ่ายแผนงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง“การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รวมทั้งการประชุมผ่านระบบ Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ในวิธีการดำเนินงานรวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารกรอบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้หน่วยงานภายใน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงและร่วมขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป