ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.64 ถึงวันที่ 25 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายแผนงานไปเยี่ยมชมพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง
 
     

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ความพร้อมของการเปิดเรียนโรงเรียนสาธิต ณ อาคารเรียนรวม 3 และพื้นที่บริเวณก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต รวมทั้งดูพื้นที่เพื่อการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณหอพัก ร่วมกับฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง