ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.65 ถึงวันที่ 4 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)