ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.65 ถึงวันที่ 11 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)