ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าว
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.65 ถึงวันที่ 25 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)