ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.66 ถึงวันที่ 17 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "TSU Talk for synergy to create strategy and milestones"
 
     

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 07.30 - 17.30 น. มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "TSU Talk for synergy to create strategy and milestones" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความคิดและภาพฝันจากส่วนงานสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง (Reflection on planning) พร้อมทั้งการนำเสนอแผนการบริหารงานของหน่วยงานต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณไปสู่อนาคตร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา