ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การติดตามและประเมินผลแผน
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
แผนอื่นๆ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Objectives and Key Results (OKRs)
Reinventing University
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    แผนอื่นๆ  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ (พ.ศ. 2561 - 2580)
PDF แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
PDF แผนกิจกรรมอธิการบดี (รศ.ดร.วิชัย ชำนิ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
PDF แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 (ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561) โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แผนพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน
ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
-->  หน้า 1