ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ข้อมูลระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายแผนงาน
แผนกลยุทธ์ ฝ่ายแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน
แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่านแผนงาน
การประกันคุณภาพ
รายงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนงาน
การจัดการความรู้
การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน
Happy workplace ฝ่ายแผนงาน
การติดตามและประเมินผลแผนของฝ่ายแผนงาน
 
ข้อมูลระดับหน่วยงาน กลับหน้าหลัก
    การประกันคุณภาพ  
-->  หน้า 1