ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
   
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก
    หนังสือเวียน  
บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
อัตราราคางานต่อหน่วย
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี
ระเบียบการบริหารงบประมาณ
ราคามาตรฐานการออกแบบอาคาร
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย/ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
-->  หน้า 1