ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนอื่นๆ
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
      เอกสาร
เอกสารประกอบโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การอบรมระบบ Objectives and Key Results (OKRs)
คำสั่งอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับเพิ่มเติม
คำสั่งอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9 -2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลคาม 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558-2567
แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน
บทคัดย่อ (ร่าง) แผนบุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580
เอกสารนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-->  page 1