ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การติดตามและประเมินผลแผน
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
แผนอื่นๆ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Objectives and Key Results (OKRs)
Reinventing University
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
      เอกสาร
เอกสารประกอบโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การอบรมระบบ Objectives and Key Results (OKRs)
คำสั่งอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับเพิ่มเติม
คำสั่งอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9 -2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลคาม 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558-2567
บทคัดย่อ (ร่าง) แผนบุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580
เอกสารนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
-->  หน้า 1