ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส) 4
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา และพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 4)
แบบฟอร์มแบบประเมินค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 3)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2)
แบบฟอร์มเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (24 เรื่อง/แผนงาน)(ยกเว้น เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ให้ใช้แบบฟอร์ม บก.02-2) ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2560 (เบื้องต้น)
แบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน กรณีที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 4)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 4) (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3) (1 ตุลามคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงาน ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน กรณีที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 4)
-->  หน้า 1 [ 2