ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบุคมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบุคมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะเวลาดำเนินการสิ่งสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-->  หน้า 1