ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การติดตามและประเมินผลแผน
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
แผนอื่นๆ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Objectives and Key Results (OKRs)
Reinventing University
 
 
อัตรากำลัง กลับหน้าหลัก
      เอกสาร
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2557
-->  หน้า 1