ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนอื่นๆ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Objectives and Key Results (OKRs)
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2) กลับหน้าหลัก
      เอกสาร
สรุปรายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2557 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2557 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วันเดือนมกราคม 2560 (ปรับตัวชี้วัดตาม QA - ปรับแก้ตามมติ กก.นโยบายฯ ครั้งที่2/2560 ลว 15 ก.พ. 60)
-->  page 1