ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนอื่นๆ
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2) กลับหน้าหลัก
      เอกสาร
สรุปรายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2557 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2557 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วันเดือนมกราคม 2560 (ปรับตัวชี้วัดตาม QA - ปรับแก้ตามมติ กก.นโยบายฯ ครั้งที่2/2560 ลว 15 ก.พ. 60)
-->  page 1