ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ppt)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดการอนุมัติงวดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือ การใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ (งบดำเนินการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือ การใช้โปรแกรมระบบจัดทำคำของบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงานบูรณาการ : การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
แผนงานบูรณาการ : การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
-->  หน้า 1 [ 2