ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือเวียน กลับหน้าหลัก
      บัญชีนวัตกรรมไทย
ตารางสรุปผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 375 ผลงาน
ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกันยายน 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนเมษายน 2563
บัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2562
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกันยายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
-->  หน้า 1 [ 2