ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
หนังสือเวียน
 
 
หนังสือเวียน กลับหน้าหลัก
      บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2562
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกันยายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 เมษายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย กุมภาพันธ์ 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย พฤศจิกายน 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย พฤษภาคม 2561
-->  page 1 [ 2