ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือเวียน กลับหน้าหลัก
      หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตุลาคม พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย พัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการทางต่างประเทศ ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย พัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มกราคม 2561
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการทางต่างประเทศ มกราคม 2561
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย พัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มกราคม 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการทางต่างประเทศ มกราคม 2560
-->  หน้า 1