ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือเวียน กลับหน้าหลัก
      ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย/ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ลว ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (นร ๐๗๓๑.๒/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นร ๐๗๓๑.๒/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเรื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor) (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๖๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
-->  หน้า 1