ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1