ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
การติดตามและประเมินผลแผน กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์ม
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) PDF
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) Word
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบ 9 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
แบบติดตามผลการดำเนินของตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-->  หน้า 1