ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
PowerPoint เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1