ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รายงานประจำปี กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1. คณะ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน
3. ฝ่ายบริหารวิทยาเขต
4. ฝ่ายกิจการนิสิต
5. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
6. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
8. ฝ่ายวิชาการ
9. ฝ่ายนิติการ
10. ฝ่ายสื่อสารองค์กร
11. งานวิเทศสัมพันธ์
12. สำนักคอมพิวเตอร์
13. สำนักหอสมุด
14. สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
16. สถาบันทักษิณคดีศึกษา
17. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
18. สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1