ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 3)
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และปัญหา/อุปสรรคโครงการก่อสร้าง
แบบฟอร์มชี้แจง สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1) (1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556
แบบฟอร์มรายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดงบปรมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3) (1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)
แบบฟอร์มสรุป แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4)
แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แบบฟอร์มความต้องการเช่าเหมายานพาหนะ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
-->  [ 1หน้า 2