ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1-หน้าปก
2-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
3-ส่วนที่ 1
4-ส่วนที่ 2 (1)
4-ส่วนที่ 2 (2)
5-สรุปประเภทงบประมณ หมวดรยจ่าย หน่วยงาน
6-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7-เงินได้ราย
8-รายละเอียดลูกจ้างมหาวิทยาลัย
9-รายละเอียดค่าเช่าบ้าน,ครุภัณฑ์,ค่าที่ดิน และก่อสร้าง, รายการผูกพันงบประมาณ
10-รายละเอียดจากเงินสะสม
11-ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
12-ภาพรวม
13-ปกหลัง

-->  หน้า 1