ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนอื่นๆ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ
28_ปกหลัง
27_รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 จากเงินสะสม
26_สรุปความเชื่อมโยง แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน
25_สรุปเงินสะสมมหาวิทยาลัย
24_รายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนร่วม
23_เปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้
22_เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
21_ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
20_กรอบแนวคิด งปบระมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ
19_ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
18_รายละเอียดโครงการวิจัย
17_รายการผูกพันงบประมาณ
16_รายละเอียดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
14_รายละเอียดครุภัณฑ์
13_รายละเอียดค่าเช่าบ้าน
12_รายละเอียดลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
11_เงินรายได้
10_เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
9_ภาพรวม
8_รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

-->  page 1 [ 2