ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1_หน้าปกงบประมาณ พ.ศ. 2564
2_รองหน้าปกงบประมาณ พ.ศ. 2564
3_สารบัญ
4_ข้อมูลทั่วไป งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
5_งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามประเภท-แหล่งงบประมาณ
6_ส่วนที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน
7_ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่าย
8_สรุปประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย หน่วยงาน
9_เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
10_เงินรายได้
11_รายละเอียดลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
12_รายละเอียดค่าเช่าบ้าน
13_รายละเอียดครุภัณฑ์
14_รายละเอียดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
15_รายการผูกพันงบประมาณ
16_ส่วนที่ 3 ภาคผนวก กรอบแนวคิดงบประมาณรายจ่าย
17_ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
18_เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผนดิน
19_เปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้
20_รายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนรวม

-->  หน้า 1 [ 2