ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายแผนงาน
ประวัติ
โครงสร้าง
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เว็บไซต์เก่า ฝ่ายแผนงาน
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

                                                               
ปรัญชา :
 
               "รู้รอบด้าน ชำนาญงาน เน้นคุณธรรม นำองค์กร"

วิสัยทัศน์ : 


                "เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ* เพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ"

                      *ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นบูรณาการแผน งบประมาณ บริหารจัดการสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

พันธกิจ : 

               1. พัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
               2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนบุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
               3. พัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
               4. ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
               5. สนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดี