ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร : -
E - mail : wasan@tsu.ac.th

นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
โทร : 7810
E - mail : tennis_00778@hotmail.com