ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา กลับหน้าหลัก


นางสาวจุฑาวรรณ แสงช่วง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการพิเศษ
โทร : 7805
E - mail : j_seang@hotmail.com

นางสาวเบญจวรรณ คงกัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7804
E - mail : bakker_1234@hotmail.com

นางสาวรัชนีกร ชูเชิด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7801
E - mail : shiny540@hotmail.com
Scholar - mail : ratchaneekorn@scholar.tsu.ac.th