ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลับหน้าหลัก


นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7810
E - mail : tennis_00778@hotmail.com

นางสาวจงกล ปาลานุพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7802
E - mail : Kage_ka@hotmail.com

นางสาวเกศนี ตังคะมณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7802
E - mail : kasanee_tung@hotmail.com