ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป กลับหน้าหลัก


นางสาวกรรณิการ์ เกศสระ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7800
E - mail : kannigar_olari@hotmail.com

นางสาววัลลภา ชูเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทร : 7800
E - mail : wallapa4910@hotmail.com