TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
PowarPoint แผนกิจกรรมอธิการบดี (รศ.ดร.วิชัย ชำนิ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (PDF)
PowarPoint แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (PDF)
PowarPoint แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 (ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561) โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (
การจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 2563
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤษภาคม 2559 ณ Universiti Sains Malaysia และ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย


หน้าที่ :