TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมการกำหนด OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องไทรงาม คุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 & Happy Lunch ประจำเดือนกันยายน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
Happy Body ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันววาคม 2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการทบทวนแผนพัมนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสุวรรณมัจจา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Happy Body ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Happy Soul ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายแผนงานร่วมบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Happy Body ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย OKRs วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การอบรมระบบ Objective and Key Results (OKRs) วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณมัชฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาพัทลุง
Happy Lunch ประจำเดือนกันยายน วันที่ 13 กันยายน 2562 จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์ในการปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Happy Body ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไปยังห้องประชุ
ประชุมหารือการเตรียมความในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC315 คณะศึกษาศาสตร์ และห้องประชุม SC2218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อเชื่อมโยงการบรรลุยุทธศาตร์ขององค์กร" วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องณธรรศ โรงแรมเดอเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Happy Body ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580)


หน้าที่ :