TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "TSU Talk for synergy to create strategy and milestones"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์ในการปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ"
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ทุกพื้นที่ให้มีกิจกรรม
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) : กิจกรรม “เสริมพลัง สานสัมพันธ์ ร่วมกำหนดทิศทาง”
กิจกรรมรับมอบนโยบายและส่งมอบงานจากผู้บริหารคนเดิมให้แก่ผู้บริหารคนใหม่
กิจกรรมมอบชุดคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องสมุด
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิต และสังคม”
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “คำของบลงทน” วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ วิทยาเขตสงขลา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting
ฝ่ายแผนงานจัดกิจกรรมทำบุญห้องสำนักงานฝ่ายแผนงาน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.05-09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์รายการรอบรั้วปาริชาต ในหัวข้อ "การคืนเงินตามนโยบายลดค่าเทอมของ สป.อว." ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.
กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย "Reinventing University" วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ห้องประชุมปาริฉัตร และผ่านระบบ Webex บรรยายโดยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายแผนงานไปเยี่ยมชมพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม “ชวนชิมปลา นาสร้างสุข” โดยร่วมกับ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ บ้านกล้วยเภา ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร"
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชากร เรื่อง "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต" ณ โรงแรมคริสตััล ห้องคิงส์ตัน ชั้น 5 เฟส 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ให้โอกาส
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารสำนักงานบริหารกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิ
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 13220 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผ


หน้าที่ :