TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.05-09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์รายการรอบรั้วปาริชาต ในหัวข้อ "การคืนเงินตามนโยบายลดค่าเทอมของ สป.อว." ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.
กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย "Reinventing University" วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ห้องประชุมปาริฉัตร และผ่านระบบ Webex บรรยายโดยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายแผนงานไปเยี่ยมชมพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม “ชวนชิมปลา นาสร้างสุข” โดยร่วมกับ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ บ้านกล้วยเภา ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร"
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชากร เรื่อง "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต" ณ โรงแรมคริสตััล ห้องคิงส์ตัน ชั้น 5 เฟส 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ให้โอกาส
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารสำนักงานบริหารกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิ
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 13220 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คำของบลงทุน) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ C207 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Happy Body ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมาร่ว
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการภูมิปัญญาชุมชน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำ
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพั
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อ
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื
ฝ่ายแผนงานพบปะสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ในการนี้ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุดที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องสัมมนา ED 502 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม SC 1218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป


หน้าที่ :