TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการภูมิปัญญาชุมชน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำ
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพั
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อ
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื
ฝ่ายแผนงานพบปะสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ในการนี้ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุดที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องสัมมนา ED 502 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม SC 1218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาว
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
Happy Body ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การสร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมและ OKRs ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาเมฆ ชั้น 3 ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหว
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2อาคาร 7 สงขลา
ฝ่ายแผนงานได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณนิพนธ์ อินทร์ทอง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทย
ฝ่ายแผนงานได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณกานต์พิชา ควรหาเวช สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บุคลากรฝ่ายแผนงานได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 52 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Happy Lunch ประจำเดือนกันยายน วันที่ 11 กันยายน 2563 จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 11 กันายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :