TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.10 - 15.30น. ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงบประมาณ เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ร่วมหารือเรื่องบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 15.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำของบลงุทน) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมฝ่ายแผนงานพบปะหน่วยงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมฝ่ายแผนงานพบปะหน่วยงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ของฝ่ายแผนงาน
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงพยาบาลพัทลุง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสังข์หยด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤาภาคม 2559 ณ Universiti Sains Malaysia และ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 และ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
โครงการแบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข ครั้งที่ 2 ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน และสิ่งของแก่เด็ก เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 10.30-13.30 น. ณ.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


หน้าที่ :