0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570


          วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ฝ่ายแผนงานจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้กิจกรรม "เสริมพลัง สานสัมพันธ์ ร่วมกันกำหนดหมุดหมาย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดหมุดหมาย เพื่อให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และนำไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง