0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

หนังสือเวียน

บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ระเบียบการบริหารงบประมาณ ราคามาตรฐานการออกแบบอาคาร บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย/ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ระเบียบการบริหารงบประมาณ ราคามาตรฐานการออกแบบอาคาร บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย/ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย