ประวัติ

     ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 12  ลงวันที่  2  มีนาคม  2542 กฏหมายได้มอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดหน่วยงานภายใน เพื่อรองรับบทบาทอำนาจหน้าที่ของภารกิจที่ปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2542  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2542 มีมติเห็นชอบการจัดส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มเติม จากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2542  โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ลงนามในประกาศ   สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2542   ลงวันที่ 22  กันยายน  2542   มีรายละเอียดเฉพาะการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                  ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

                         (1) ส่วนบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
                               1) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
                               2) กลุ่มงานนโยบายและแผน
                               3) กลุ่มงานประสานงานส่วนกลาง
                               4) กลุ่มงานธุรการกลาง
                               5) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา

                         (2) ส่วนบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย
                               1) กลุ่มงานคลัง
                               2) กลุ่มอาคารและสถานที่
                               3) กลุ่มงานบุคคล
                               4) กลุ่มงานธุรการสงขลา

                         (3) ส่วนบริการวิชาการและนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย 
                               1) กลุ่มงานบริการการศึกษา
                               2) กลุ่มงานกิจการนิสิต
                               3) กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
                               4) กลุ่มงานแผนงาน
                               5) กลุ่มงานธุรการ

      เมื่อ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีการขยายงานเพิ่มขึ้น สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 จึงเห็นชอบปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี เป็น 10 กลุ่มงาน ดังนี้

       1. กลุ่มงานนโยบายและแผน
       2. กลุ่มงานบุคคล
       3. กลุ่มงานธุรการสงขลา
       4. กลุ่มงานธุรการพัทลุง
       5. กลุ่มงานคลังและพัสดุ
       6. กลุ่มงานอาคารและสถานที่
       7. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
       8. กลุ่มงานกิจการนิสิต
       9. กลุ่มงานบริการการศึกษา
     10. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

         ต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการบริหารและการแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแบบ 2 วิทยาเขต ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 มมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

                           1. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
                                1.1 กองแผนงาน
                                1.2 กองกลาง
                                1.3 กองคลังและพัสดุ
                                1.4 กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
                                1.5 กองบริหารบุคคล

                           2. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตสงขลา ดังนี้ 
                                2.1 กองบริหารวิทยาเขตสงขลา

                           3. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ดังนี้ 
                               3.1 กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง

                           4. ให้แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานอิสระ ดังนี้ 
                               4.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                               4.2 สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
                               4.3 สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
                               4.4 สำนักบริหารรายได้และทรัพย์สิน
                               4.5 หน่วยตรวจสอบภายใน
                               4.6 สภาคณาจารย์

           ต่อมามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ในการนี้ ได้มีการแบ่งส่วนในสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้แบ่งส่วนงานในมหาิวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

                           1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                               1.1 ฝ่ายบริหารงานสภามหาิวิทยาลัย
         
                           2. สำนักงานมหาวิทยาลัย
                               2.1 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
                               2.2 ฝ่ายแผนงานและการคลัง
                               2.3 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
                               2.4 งานวิเทศสัมพันธ์
                               2.5 งานตรวจสอบภายใน
    
                           3. สำนักงานวิทยาเขต
                               3.1 สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
                                     3.1.1 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
                                     3.1.2 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
                               3.2 สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
                                     3.2.1 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
                                     3.2.2 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

            และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 มหาิวิทยาลัยมีการปรับปรุงหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ในการนี้ ได้มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต (ปรับปรุงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คล่องตัว จึงได้มีการปรับปรุงและแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต ดังนี้
      
                          1. ให้แบ่งและมีหน่วยงานโดยกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
                              1.1 ฝ่ายแผนงาน  รับผิดชอบประสานการจัดทำแผนพัฒนา แผนงาน แผนงบประมาณ และแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
                              1.2 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดขอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่าย เงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

           จากการแ่บ่งโครงสร้างใหม่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังกล่าว ฝ่ายแผนงานจึงปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                           1. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
                           2. กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
                           3. กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
                           4. กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
                           5. กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ