0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
อาภรณ์ แก้วสลับศรี
อาภรณ์ แก้วสลับศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
จุฑาวรรณ แสงช่วง
จุฑาวรรณ แสงช่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการพิเศษ
สุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ
สุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบญจวรรณ คงกัน
เบญจวรรณ คงกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
รัชนีกร ชูเชิด
รัชนีกร ชูเชิด
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
อาภรณ์ แก้วสลับศรี
อาภรณ์ แก้วสลับศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
จงกล ปาลานุพันธ์
จงกล ปาลานุพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เกศนี ตังคะมณี
เกศนี ตังคะมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
คณินทร์ บุญศาสตร์
คณินทร์ บุญศาสตร์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
กรรณิการ์ เกศสระ
กรรณิการ์ เกศสระ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
วัลลภา ชูเมือง
วัลลภา ชูเมือง
นักวิชาการพัสดุ